TRA CỨU HOÁ ĐƠN BẰNG MÃ

  • Chức năng tra cứu HĐ theo mã tra cứu cho phép Quý khách tìm kiếm hóa đơn đã được phát hành mà không cần đăng nhập vào hệ thống. Mã tra cứu được gửi đén Quý khách qua email khi hóa đơn được phát hành. Để thực hiện tra cứu, Quý khách chọn ”TRA CỨU HOÁ ĐƠN→ TRA CỨU HĐ THEO MÃ TRA CỨU” như hình dưới:

Hình 1: Chọn chức năng tra cứu HĐ theo mã tra cứu

  •  Trên màn hình Tìm kiếm hóa đơn, Quý khách lựa chọn tên công ty, nhập các thông tin hóa đơn và mã tra cứu. Sau đó nhấn nút “Tìm kiếm” như hình dưới:

Hình 2: Nhập thông tin tra cứu và lựa chọn công ty để tra cứu